Älska skog – Sverige

Älska skog är en kostnadsfri innovationstävling för elever och lärare arrangerad av Nordens största Science Center, Universeum i Göteborg.

Biogeographical Region

Boreal, North

Ecosystem Services

Tourism, recreation and spiritual values

Initial Pioneer Innovations

Hierarchy

Innovation Stage

Articulation

Vad handlar innovationen om?

Älska Skog är ett skolprojekt där grundskoleelever får möta personer från akademin, näringsliv, politiken och olika organisationer för att få möjlighet påverka sin omgivning och sin framtid. I projektet jobbar eleverna med utmaningsdrivet lärande och reella uppdrag utifrån definierade teman. Tillsammans med företag från skogsbranschen och akademin lyfter man skogliga frågor mot den breda allmänheten.

Tävlingen och dess uppdrag definieras tillsammans med projektets partners, som stödjer projektet med ekonomiska och personella resurser.

Vad gör denna innovation till ett bra exempel?

Denna innovation är ett slags kommunikations- och utbildningsprojekt som sammanför olika svenska skogsintressenter med en av de viktigaste grupperna i samhället, nämligen våra skolbarn.

Älska skog kan på ett lustfyllt sätt få fler elever att besöka och njuta av den svenska skogen och samtidigt reflektera över skogens alla värden och dess betydelse för vår hållbara samhällsutveckling.

Var finns innovationen?

Projektet “Älska skog” startade 2016 som ett gemensamt initiativ mellan Universeum och ett antal svenska skogsföretag och -föreningar. Tävlingen hålls i Göteborg med deltagande skolor från hela Västra Götalandsregionen. Tävlingens partners har kontor i hela Sverige.

Varför etablerades innovationen?

Den svenska skogen har spelat en nyckelroll i Sveriges ekonomi i århundraden. Skogen är vår största naturresurs och 70 procent av Sveriges landområde är täckt av skog. Det är viktigt för den svenska ekonomin att skogsbrukssektorn fortsätter att driva ekonomin framåt.

Efterfrågan på skogsprodukter förändras dock och idag påverkas den svenska skogen av många olika faktorer. Å ena sidan måste skogsindustrin leverera timmer som används för att producera sågat trä, massa och papper samt råvaror för energiproduktion (träpellets). Å andra sidan ses skogen alltmer som en leverantör av en rad viktiga icke-försörjande ekosystemtjänster, såsom kolbindning, livsmiljö för biologisk mångfald, vattenreglering och utrymme för rekreation, jakt, inhemsk samisk renskötsel och turism. Att kombinera dessa olika användningsområden är en utmaning och det innebär att den svenska skogsindustrin måste anpassa sig till en ny era, samtidigt som man respekterar skogens olika värden, produkter och tjänster. En mer hållbar användning av skogen och skogens resurser är avgörande för att uppnå ett mer hållbart samhälle.

Älska skog är sprungen ur dessa utmaningar, för att på ett lustfyllt sätt få fler att besöka och njuta av den svenska skogen och samtidigt reflektera över skogens alla värden och dess betydelse för hållbar utveckling.

Vem har nytta av innovationen?

Projektet Älska skog ger fördelar ur flera perspektiv. Dels innebär tävlingen en spännande arbetsmetod för lärare och elever som på ett lustfyllt sätt berikar terminens innehåll och upplägg. Lärarna får egen kompetensutveckling och ges även möjlighet att arbeta ämnesövergripande genom tävlingens uppdrag och arbeta med många discipliner samtidigt.

Eleverna, som tycker om tävlingar, får ökad skolmotivation samtidigt som tävlingens tema kräver att de sätter sig in i frågor på ett nytt, och mer initierat, sätt. Efter både 2017 och 2018 års tävling uppgav 75% av eleverna att de fått ökad kunskap om skogen och dess betydelse vid projektavslut, samtidigt som 100% av lärarna skulle rekommendera projektet till andra lärare och elever.

För projektets samarbetspartners ger tävlingen andra typer av fördelar eftersom de på ett annorlunda sätt kan komma i närkontakt med den generation som är viktig i det långsiktiga perspektivet. De ges möjlighet att beskriva sitt arbete, sitt uppdrag och skogens betydelse i ett lustfyllt sammanhang. Genom att träffa den breda allmänheten via Sveriges största science center, Universeum, får de en kommunikationskanal som spelar en viktig roll för skogens hållbara utveckling. Projektets partners brukar vara stolta över initiativet och kommunicerar väl i sina egna nätverk.

Behövs det särskilda policyn, intressenter eller marknadsvillkor för att innovationen skall fungera?

Tävlingen kräver ett stort engagemang och resurser från de partners som driver projektet tillsammans med Universeum. De skogsföretag och föreningar som deltar måste avsätta ansenlig tid för att uppdraget ska formuleras på ett sätt som speglar samhällets utmaningar, samtidigt som man måste välja rätt och förstå en målgrupp och dess förutsättningar. Därför är samarbetet med Universeum en viktig beståndsdel, eftersom ett science center har en pedagogisk metodik samt den kunskap om och kontakt med målgruppen man vill nå.

Tävlingen kräver också lärare som är villiga och har tid och möjlighet att föra in nya arbetssätt i klassrummen samt att frigöra de resurser som krävs för ett lyckat resultat för eleverna.

Video: Introduction to the Innovation Region

News and Events

Det finns inga kommande aktiviteter.

Blog

Internal Area

Go to Internal Area

Join InnoForESt Network

Are you interested to share your forestry innovation or contribute to further discussions?
Email us by clicking the following button.

Apply to InnoForESt Network